Організація навчального процесу

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечують дві випускові кафедри:

  • кафедра менеджменту – завідувач-кандидат економічних наук, доцент Козакевич Антоніна Станіславівна.
  • кафедра економіки і фінансів – завідувач-кандидат економічних наук, доцент Коваль Лариса Антонівна.

Гарантом якості навчального процесу на факультеті є науково-педагогічна кваліфікація працівників, серед яких-три доктори наук, професори, вісім кандидатів економічних наук, доцентів. Кафедри факультету постійно займаються підвищенням фахового рівня молодих викладачів, вісім з яких є аспірантами провідних вищих навчальних закладів: Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, Тернопільського національного економічного університету, Прикарпатського національного університету іменіВ. Стефаника, Львівської комерційної академії.

Пріоритетним напрямом навчального процесу обрано впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, що розширюють можливість студентів щодо отримання наукової інформації. Під час підготовки до занять студенти мають необмежений та безкоштовний доступ до мережі Internet.

До читання лекцій з професійно-орієнтованих дисциплін залучаються провідні вчені вищих навчальних закладів міст Києва, Львова, Тернополя, Донецька, а також знані науковці зарубіжжя Угорщини, Польщі, Словаччини, та інших країн.

Для більш інтенсивного освоєння теоретичного матеріалу викладачами кафедр факультету видано більше 120 навчально-методичних посібників та рекомендацій з навчального плану фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

У навчальному процесі акцентують не лише на оволодінні студентами фаховими знаннями і комп’ютерними технологіями. Ефективній організації навчального процесу сприяє багатий бібліотечний фонд університету, який налічує 100 тис. примірників, сформований з іноземних та вітчизняних наукових та фахових видань, навчально-методичних матеріалів, періодики тощо.

Під час запровадження на факультеті нових форм організації навчального процесу, збільшення обсягів індивідуальних завдань і самостійної роботи значно змінюється роль викладача, який перетворюється на рівноправного зі студентами учасника навчального процесу.

Підсумком теоретичної і практичної підготовки студентів є захисти бакалаврських та магістерських робіт, які виконують на актуальну економічну тематику та в яких, як правило, на основі проведених досліджень формуються пропозиції щодо удосконалення тих чи інших напрямків діяльності суб’єкта господарювання.