Кафедра менеджменту

На економічному факультеті кафедру менеджменту, як випускову, створено у 1997 році. Свою історію вона розпочала з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» з однією спеціальністю — «Менеджмент організації».

Згодом розвиток і становлення кафедри супроводжувалося введенням спеціалізацій зі спеціальності «менеджмент організацій»: менеджмент підприємницької діяльності; менеджмент торгівлі та сфери послуг; інформаційні системи в менеджменті; менеджмент підприємств і організації АПК.

З 2007 року кафедра займається організацією навчального процесу в магістратурі денної та заочної форм навчання, яка готує магістрів за спеціальністю «Менеджмент організації».

З 2012 року кафедра здійснює підготовку бакалаврів із спеціальностей «менеджмент з поглибленим вивченням іноземної мови» та «викладач економіки».

Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Козакевич Антоніна Станіславівна.

Кафедра менеджменту забезпечує читання лекцій та проведення семінарських (практичних) занять із 67 дисциплін.

Підготовка фахівців високого рівня пов’язана з постійною актуалізацією навчальних планів із врахуванням потреб життя, а також вимог Болонського процесу.

Колектив кафедри працює над підвищенням ефективності співвідношень різних форм навчально-виховного процесу (лекцій, семінарських, практичних занять, ділових ігор, тренінгів, виробничих практик), вдосконаленням кредитно-модульної системи навчання студентів.

За час функціонування кафедрою підготовлено більше 700 спеціалістів з менеджменту для різних галузей народного господарства.

Щорічно майже всі випускники влаштовуються за фахом, успішно працюють в обласних, районних державних установах, територіальних органах міністерства та відомств, комерційних структурах, банках тощо.

З кожним роком кафедра менеджменту набуває власного досвіду підготовки фахівців, запозичує все нове, прогресивне, співпрацюючи із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн.

Кафедра здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст», «бакалавр», професійна діяльність яких полягає у:

МАГІСТР

 • організаційно-управлінській, адміністративно-господарській, інформаційно-аналітичній, освітній, науково-дослідницькій та консультативній діяльностях;
 • суміжній, фінансово-економічній, маркетинговій, обліково-контрольній та зовнішньоекономічній діяльностях.

СПЕЦІАЛІСТ

 • реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністративних і частково оперативних процедур праці;
 • прийнятті тактичних і стратегічних рішень в межах своєї компетенції;
 • тактичному управлінні первинними підрозділами — лінійними або функціональними, а також самостійними організаціями на всіх стадіях їхнього життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарата управління;
 • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та бакалаврів.

БАКАЛАВР

 • реалізація загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністративних та оперативних і частково евристичних процедур праці;
 • прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетентності, функціональній та інформаційній підготовці рішень;
 • оперативному управлінні первинними підрозділами — лінійними або функціональними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;
  • керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів.

 

Після закінчення ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука» студенти одержують диплом менеджера-економіста за спеціальностями:

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • менеджери підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів
 • менеджери у допоміжній діяльності зі страхування та фінансів
 • менеджери в інших видах фінансового посередництва
 • менеджери з права бухгалтерського обліку, досліджень ринку та управління
 • менеджер з реклами
 • менеджери в інших видах економічної діяльності
 • помічники керівників малих підприємств без апарату управління
 • менеджер з персоналу
 • менеджер з постачання
 • менеджер зі збуту

МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ

 • менеджери в торгівлі, готелях та ресторанах
 • менеджери в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
 • менеджери в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
 • менеджери в кафе, барах, їдальнях
 • помічники керівників малих підприємств без апарату управління
 • менеджер з персоналу
 • менеджер з постачання
 • менеджер зі збуту
 • адміністративний помічник
  • торговець (обслуговування бізнесу та реклами)

 

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ АПК

 • менеджери у сільському, мисливському, рибному та лісовому господарстві
 • помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
 • помічники керівників малих підприємств без апарату управління
 • менеджер з персоналу
 • менеджер з постачання
 • менеджер зі збуту
 • адміністративний помічник
 • помічники керівників
 • керівник сільськогосподарською дільницею

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В МЕНЕДЖМЕНТІ

 • менеджер з інформації
 • менеджер з персоналу
 • менеджер з постачання
 • менеджер зі збуту
 • адміністративний помічник