Кафедра економіки та фінансів

Адреса: м.Рівне, вул.академіка С.Дем’янчука, 4, ІІ корпус, ауд. 2603,2608, 2505тел. (0362) 237-212

Кафедра економіки та фінансів – одна з провідних кафедр ПВНЗ МЕГУ ім. акад. С.Дем’янчука. Заснована у 1993 році і називалася кафедра економіки.

Першим завідувачем кафедри була к.е.н., доцент Заглинська Л.В.

З 18.08.1997р. кафедру очолював к.е.н. доцент Тисельський М.Я.

З 28.01.2003р. по 10.03.2004р. – к.е.н. доцент Голляка І.Г.

З 11.03.2004р. по 08.2010р. кафедрою керувала к.е.н. доцент Мальчик М.В.

З 25.08.10р. завідувач кафедри  — к.е.н., доцент Степанюк Н.А.

З 02.03.11р. завідувачем кафедри призначено к.е.н., доцента Коваль Ларису Антонівну.

Концепція розвитку кафедри

Концепція формується на основі державної політики щодо фінансово-економічної освіти, яка передбачає розробку механізму динамічного функціонування всіх складників системи освіти з урахуванням набутого вітчизняного досвіду і світових тенденцій.

Метою організації процесу фінансово-економічної освіти на кафедрі є набуття студентами таких знань, що відповідають потребам особистості студентам, вимогам суспільства та забезпечує інтеграцію у світовий освітянський простір. Вона передбачає формування і розвиток фінансової культури і свідомості особи, професіоналізацію підготовки фахівців фінансово-економічного спрямування.

Досягнення мети можливе за умов виконання завдань, які полягають у:

 • створенні умов для самореалізації особи як економічно активного члена суспільства, здатного свідомо приймати участь у економічному житті суспільства;
 • задоволенні потреб держави у фахівцях економічного профілю;
 • підготовці висококваліфікованих працівників, які вміють, розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі;
 • формуванні у свідомості студентів засад системного фінансово-економічного мислення, що дасть їм можливість опанувати знання, вміння та навичка економічної діяльності;
 • розвитку економічної науки як основи досягнення високої якості освіти, забезпеченні відкритості якісної вищої економічної освіти;
 • розвитку науково-методичного забезпечення економічної освіти;
 • підвищенні кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу кафедри.

З метою більш ефективної організації фінансово-економічної освіти кафедра здійснює роботу з:

 • залученя роботодавців та студентів до соціального партнерства в організації професійної економічної освіти з метою найповнішого задоволення потреб ринку праці;
 • збільшення різноманіття типів і видів навчальних форм, методів і  навчальних програм, що забезпечують індивідуалізацію навчання, академічну мобільність осіб, які навчаються;
 • покращення умов для повноцінного та якісного навчання студентів;
 • формування у майбутніх фахівців цілісного соціально-економічного світосприйняття і сучасного наукового світогляду.

Загальна характеристика фахівця з фінансів і кредиту

Майбутній фінансист повинен чітко усвідомлювати  наступні вимоги до свого фаху:

 • готовність до активної творчої професійної діяльності;
 • наявність розвинених аналітичних та організаційних здібностей для здійснення ефективної управлінської діяльності;
 • сформований широкий світогляд;

До типових завдань діяльності фахівця напряму „Фінанси і кредит” належать:

 • аналіз наукової інформації та розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень;
 • оперативне планування фінансової діяльності;
 • бюджетування основних напрямів діяльності підприємств;
 • планування діяльності окремих структурних підрозділів підприємств;
 • планування потреби в персоналі підприємства;
 • розроблення нормативних документів;
 • організація емісійних операцій;
 • організація управління активами та пасивами підприємства;
 • організація договірних відносин підприємства;
 • організація управління фінансовими ризиками;
 • організація роботи персоналу;
 • облік фінансових операцій, підготовка фінансових звітів, контроль за ефективністю фінансових операцій;
 • контроль за ефективністю діяльності структурного підрозділу;
 • упевненість у своїх силах;
 • поєднання високих професійних здібностей з моральними якостями;
 • високий культурний рівень;
 • вміння аналізувати свої можливості;
 • безперервне поповнення своїх знань.

Фахівець напряму „Фінанси і кредит” повинен бути здатним:

 • вести ефективне ділове спілкування;
 • організовувати власну діяльність;
 • здійснювати саморегуляцію поведінки та вести здоровий спосіб життя;
 • здійснювати соціологічні дослідження;
 • ураховувати суспільні відносини та політичні переконання у процесі діяльності;
 • ураховувати правові засади у професійній діяльності;
 • ураховувати процеси соціально-політичної історії України у професійній діяльності;
 • застосовувати закони формальної логіки в процесі інтелектуальної діяльності;
 • здійснювати аналіз інновацій у галузі діяльності;
 • забезпечувати необхідний рівень індивідуальної безпеки в разі виникнення типових небезпечних ситуацій;
 • засвоювати  нові знання та самовдосконалюватись.

Кафедра готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

БАКАЛАВР:

Завдання та обов’язки:здійснює операції, пов‘язані з прийманням та виданням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігає всі прийняті цінності.

Одержує в установах банку готівку, здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання.

Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх до розгляду.

Виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих остаточних результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Готує вихідні дані для складання проектів гоподарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку.

Готує банківські документи на всі види платежів за зобов‘язаннями підприємства (в державний бюджет, банки та іншим кредиторам). Веде листування з приводу рекламаційних рахунків постачальників (замовників) і рахунків, не сплачених у встановлені строки.

Веде облік виконання договорів на реалізацію продукції (робіт, послуг), програм формування прибутку, надходження доходів, наявності коштів на рахунках, погашення кредиторської заборгованості постачальникам і банкам.

Складає звіти про фінансовий стан підприємства за встановленими формами у визначенні строки.

Повинен знати: законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали з планування, обліку та аналізу діяльності підприємства; порядок розроблення бізнес-планів; планово-облікову документацію; методи економічного аналізу та обліку показників діяльності підприємства і його підрозділів; методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки і технології, організації праці, раціоналізаторських пропозицій та винаходів; правила оформлення матеріалів для укладання договорів; порядок та терміни складання звітності та ін

Кваліфікаційні вимоги:

1.Економіст з фінансової роботи I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для бакалавра стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи II категорії — не менше 3 років.

2.Економіст з фінансової роботи II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для бакалавра — стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи не менше 2 років.

Економіст з фінансової роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІСТ:

Завдання та обов’язки:розроблює проект фінансового забезпечення діяльності підприємства, виходячи з основних техніко-економічних показників виробничої програми підприємства.

Визначає розміри доходів і витрат, надходжень і відрахувань коштів, кредитні взаємовідносини, складає баланси доходів і витрат, касові плани і кредитні заявки.

Бере участь у підготовці програм виробництва і реалізації продукції, робіт (послуг), виконуючи необхідні розрахунки, в розробленні нормативів обігових коштів за видами сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей і витрат у вартісному вираженні, доводить затверджені показники до підрозділів підприємства.

Готує банківські документи на всі види платежів за зобов’язаннями підприємства (в державний бюджет, банки та іншим кредиторам).

Бере участь у розробленні і впровадженні заходів щодо економічного стимулювання підвищення якості продукції, покращання господарської діяльності підприємства і використання власних обігових коштів, коштів державного бюджету, запобігання утворення і ліквідації надлишкових запасів матеріальних цінностей. Веде облік виконання договорів на реалізацію продукції (робіт, послуг), програм формування прибутку, надходження доходів, наявності коштів на рахунках, погашення кредиторської заборгованості постачальникам і банкам.

Складає звіти про фінансовий стан підприємства за встановленими формами і в зазначені строки.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової роботи; економіку виробництва; порядок складання фінансових програм, кредитних заявок і кошторисів; правила довгострокового і короткострокового кредитування підприємства, нарахування і виплати платежів у державний бюджет; порядок і форми фінансових розрахунків; установлену звітність про фінансову діяльність підприємства; порядок і строки її складання; основи організації виробництва, праці та управління та ін.

Кваліфікаційні вимоги:

1.Начальник фінансового відділу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі фінансової діяльності за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років.

2.Провідний економіст з фінансової роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи I категорії не менше 2 років.

3.Економіст з фінансової роботи I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

4.Економіст з фінансової роботи II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи.

Економіст з фінансової роботи: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.

МАГІСТР:

Завдання та обов’язки: організовує фінансову діяльність підприємства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження та ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів підприємства, своєчасності платежів по зобов’язанням у державний бюджет, постачальникам та установам банків.

Керує розробленням проектів перспективних та річних фінансових і касових планів, кредитних заявок, доведенням затверджених показників до підрозділів підприємства, бере участь у підготовці проектів планів реалізації продукції (робіт, послуг), планових завдань на прибуток і податок, підвищення рентабельності виробництва.

Визначає потреби підприємства в усіх видах кредиту, джерела фінансування планів технічного переозброєння і реконструкції підприємства, побудови нових виробництв. Організовує розробку нормативів обігових коштів і заходів щодо прискорення їх обігу.

Аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства, бере участь у розробленні пропозицій, направлених на запобігання створення і ліквідацію невикористаних товарно-матеріальних цінностей, підвищення рентабельності виробництва, зниження собівартості продукції, зміцнення фінансової дисципліни, господарського розрахунку, вдосконалення апарату управління виробництвом.

Забезпечує своєчасне складання і подання встановленої фінансової звітності. Керує робітниками відділу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації фінансової діяльності підприємства; основи технології виробництва продукції підприємства; організацію фінансової роботи на підприємстві; порядок складання фінансових та касових планів, кредитних заявок і кошторисів, планів реалізації продукції (робіт, послуг), планів прибутку тощо; правила фінансування із державного бюджету, довгострокового та короткострокового кредитування підприємства, порядок створення грошових фондів; нормування обігових коштів; порядок і форми фінансових розрахунків; бухгалтерський облік; установлену звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок та строки її складання; правила експлуатації обчислювальної техніки; фінансове та господарське законодавство; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги:

1.Начальник фінансового відділу: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі фінансової діяльності за професією: для магістра або спеціаліста — не менше 2 років.

2.Провідний економіст з фінансової роботи: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією економіста з фінансової роботи I категорії не менше 2 років.

3.Економіст з фінансової роботи I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи.

Загальна характеристика бакалавра

за напрямом підготовки 6.030507– Маркетинг

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Бакалавр напряму підготовки 6.030507 – Маркетинг, випускник ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» підготовлений до виконання додаткових до нормативних професійних функцій за кількома видами економічної діяльності згідно з «Національним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2005»:

 • Фінансова діяльність: J.67.20 – Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення (діяльність, що відноситься або тісно пов’язана зі страхуванням та пенсійним забезпеченням (крім фінансового посередництва): діяльність страхових агентів, діяльність фахівців з оцінювання страхового ризику та збитків).
 • Державне управління: L.75.13.0 – Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (державне управління та регулювання у різних галузях економіки: сільським господарством та землеустроєм, паливно-енергетичними та мінеральними ресурсами, транспортом, зв’язком, готельним господарством, туризмом та іншими галузями, включаючи діяльність з ліцензування, патентування, стандартизації, сертифікації тощо; управління загальними питаннями зайнятості робочої сили розроблення стратегії та заходів щодо реалізації політики регіонального розвитку).
 • Освіта: М.80.21 – Загальна середня освіта та позашкільна освіта; М.80.22 – Професійно-технічна освіта. М.80.3 –Вища освіта. М.80.42 – Освіта дорослих та інші види освіти.
 • Громадська діяльність: О.91.32 – Діяльність політичних організацій.

Майбутній фахівецьз маркетингу повинен чітко усвідомлювати наступні вимоги до свого фаху:

 • готовність до активної творчої професійної діяльності;
 • наявність розвинених аналітичних та організаційних здібностей для здійснення ефективної управлінської діяльності;
 • сформований широкий світогляд.

Бакалавр з маркетингу здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади (за «Державним класифікатором професій ДК 003-2010):

 • Технічні та торговельні представники: Агент.Агент комерційний.Агент торговельний.Комівояжер.Мерчендайзер.Представник торговельний.
 • Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі: Організатор з постачання.Організатор із збуту.
 • Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери: Представник з реклами.
 • Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
 • Помічник. керівника іншого основного підрозділу.Помічник керівника іншого основного підрозділу.
 • Помічники керівників малих підприємств без апарату управління:

Бакалавр з маркетингу на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Типові завдання діяльностіфахівцяз маркетингу:

1.1 Підготовка перспективних і поточних планів.

2.1. Організація роботи служби маркетингу.

3.1. Консультування.

4.1. Контроль за виконанням планових завдань та угод.

5.1. Діагностика стану ринку та середовища маркетингової діяльності.

Відповідно до первинних посад, які може обіймати випускник ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», бакалавр з маркетингу підготовлений виконувати функції: планову, організаційну, управлінську, контрольну, аналітичну.

Фахівець напряму „Маркетинг ” здатен:

 • Розробляти маркетингові програмита алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності на міжнародних ринках.
 • Розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності на фінансовому ринку.
 • Складати перспективні та поточні плани діяльності органів державного управління у сфері ефективного ведення економічної діяльності.
 • Розробляти програми зв’язків з громадськістю та рекламної діяльності політичних організацій.
 • Використовувати у планування маркетингової діяльності інформаційні технології та інформаційні системи.
 • Організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління маркетинговою діяльністю на фінансовому ринку.
 • Організовувати роботу по функціонуванню системи зв’язків з громадськістю та рекламної діяльності політичних організацій.
 • Організовувати роботу по функціонуванню системи зв’язків з громадськістю органів державного управління у сфері економічної діяльності.

Організовувати консультування з питань:

 • дослідження стану кон’юнктури фінансового ринку та прогнозів його розвитку;
 • підвищення ефективності системи зв’язків з громадськістю та рекламної діяльності політичних організацій;
 • підвищення ефективності зв’язків з громадськістю органів державного управління у сфері економічної діяльності.
 • Контролювати виконання перспективних і поточних планів маркетингової діяльності на фінансовому ринку.
 • Контролювати виконання перспективних і поточних планів маркетингової діяльності політичних організацій.
 • Контролювати виконання перспективних і поточних планів зв’язків з громадськістю органів державного управління у сфері економічної діяльності.
 • Аналізувати ефективність маркетингової діяльністю на фінансовому ринку.
 • Аналізувати ефективність каналів зв’язків з громадськістю та рекламної діяльності політичних організацій.
 • Аналізувати ефективність каналів зв’язків з громадськістю органів державного управління у сфері економічної діяльності.
 • Здійснювати викладання економічних дисциплін:

1. Вивчати та пояснювати економічні явища та процеси у їх взаємозв’язку, взаємозалежності.

2. Ефективно управляти навчальною діяльністю учнів різних освітніх та вікових категорій з урахуванням їх психологічних властивостей, сучасних і перспективних освітніх підходів.

3. Організовувати міжособистісне спілкування, обговорення змісту спілкування, фіксацію стабільних структурних характеристик, дослідження міжособистісних відносин.

4. Застосувати засоби і прийоми ефективного викладання економічних дисциплін.

Професорсько-викладацький склад

Безымянный